Lesson 8 Review Answers

[1] (Watashi wa) ongaku o kikimashita.
[2] Kono neko wa mushi o tabemashita.
[3] (Anata wa) hon o yomimashita ka.
[4] (Watashi wa) kouen ni ikimasen deshita.

[5] Ken drank water.
[6] Atsushi studied Spanish.
[7] I didn't read magazines. (I didn't read the magazine.)
[8] My dog didn't go to school.

[9] Where did Ms./Mr. Handa go?
[10] She/He went to the store.
[11] Did you eat my meat?
[12] No, I didn't eat it.

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003