Lesson 7 Review Answers

[1] (Watashi wa) gakkou ni/e ikimasen.
[2] (Watashi wa) kouen ni/e ikimasu.
[3] Ashita, (anata wa) mise ni/e ikimasu ka.
[4] (Anata wa) watashi no uchi ni/e kimasu ka.

[5] Konya, (anata wa) ongaku o kikimasu ka.
[6] Ashita, (watashi wa) ringo o tabemasu.

[7] I won't go to the park tomorrow.
[8] Will you go to Kim's party?
[9] Yes, I'll go.
[10] Where will you go?

[11] I won't read a book tonight.
[12] Will your cat eat apples tomorrow?

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003