Lesson 6 Review Answers

[1] Watashi wa ongaku o kikimasu.
[2] Kono neko wa enpitsu o tabemasu.
[3] Anata wa hon o yomimasen.
[4] Watashi wa terebi o mimasen.

[5] Ken drinks cola.
[6] Atsushi studies French.
[7] I don't read magazines.
[8] My dog doesn't eat.

[9] What's this?
[10] That's my cat.
[11] Does your cat eat fish?
[12] No, it doesn't eat fish.

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003