Photos of JapanNihongo o Narau

Lesson 2 Review Answers

[1](Anata no) onamae wa nan desu ka?
[2] Mika-san desu ka?
[3] Inu no namae wa nan desu ka.
[4] Neko no namae wa Tama desu.
[5] Dare desu ka?
[6] Dare no desu ka?
[7] Dare no enpitsu desu ka?
[8] Watashi no enpitsu desu. (Boku no enpitsu desu. Is ok if you're male.)
[9] Watashi no hon janai desu. / Watashi no hon dewa arimasen.

[10] I'm Anna.
[11] It's my cat.
[12] It's a book.
[13] Yes, it's a pencil.
[14] What is it?

[15] Whose pen is it?

Home | Contact | Privacy
Copyright DL© 2002-2006