Lesson 1 Review Answers

[1]  John desu.
[2]  Neko desu.
[3]  Inu desu.
[4]  Hon desu.
[5]  Inu desu.

[6]  Neko desu ka.
[7]  Hon desu ka.
[8]  Hana-san desu ka.

[9]  Neko janai desu. / Neko dewa arimasen.
[10]  Inu janai desu. / Inu dewa arimasen.
[11]  Sally-san janai desu. / Sally-san dewa arimasen.

[12]  Hai, hon desu.
[13]  Iie, enpitsu janai desu. / Enpitsu dewa arimasen.

[14]  Nan desu ka.

Home | Contact | Privacy
Copyright DL © 2002-2003